Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken.

De Stichting Pelgrimeren in Groningen, hierna te noemen SPiG verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam en E-mailadres bij opgave van deelname aan onze georganiseerde pelgrimswandelingen
  • Voorletter en Achternaam, straatnaam en huisnummer, postcode en woonplaats en email van de donateurs en mensen die een donateurschap cadeau doen.

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via groningsepelgrimage@gmail.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 Waarom we gegevens nodig hebben

De SPiG verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

Voor deelnemers aan de georganiseerde wandelingen

  • De deelnemers aan de wandeling te informeren over wijzigingen van onze diensten; bijvoorbeeld dat een wandeling niet door kan gaan vanwege gevaarlijk weer.
  • Om diensten(de met gidsen begeleide pelgrimswandelingen) aan u te verlenen.

Voor de donateurs:

  • Verzending digitale Nieuwsbrief
  • Verzending per post jaarlijkse donateurskaart
  • Per email verzoek om en/of herinnering betaling donateurschap
  • Om diensten aan u te verlenen in het kader van de donateurschap.

 Hoe lang we gegevens bewaren

Persoonsgegevens deelnemers aan de wandelingen.

De SPiG zal de persoonsgegevens van de deelnemers aan de wandelingen niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijnen zijn: datum opgave pelgrimswandeling tot maximaal één week nadat de pelgrimswandeling heeft plaatsgevonden. De SPiG verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens donateurs.

Voor de donateurs bewaren we de gegevens zolang men donateur wenst te blijven. Bij beëindiging van het donateurschap worden gegevens binnen een maand na beëindiging vernietigd. De SPiG verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens van mensen die en donateurschap cadeau doen.

De gegevens van de schenkers van een donateurschap worden vernietigd uiterlijk een maand na de betaling van het donateurschap. De SPiG verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

In kaart brengen websitebezoek

De SPiG gebruikt geen cookies en we verzamelen alleen statistische gegevens van de websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar groningsepelgrimage@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De SPiG zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

De SPiG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via groningsepelgrimage@gmail.com of het contactformulier op de websites.

Reacties zijn gesloten.